top of page

Szkolenie wstępne BHP


  • 1 godz
  • 65 złotych polskich
  • Sesja on -line lub w siedziebie firmy klienta

Opis usługi

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy muszą odbyć: - nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, - studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką, - uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu wg szczegółowo opracowanych programów szkoleń i obejmuje: - szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym, - szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy, lub w regulaminach pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić pracownik służb BHP, lub na zlecenie pracodawcy podmiot zewnętrzny pełniący obowiązki tej służby. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.


Dane kontaktowe

+48 731 720907

noctua.bhp@gmail.com

Łowiecka 5/3, Ruda Śląska, Polska


bottom of page