top of page

Nadzór i Doradztwo BHP I PPOŻ

Pracodawco, czy wiesz, że zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy zatrudniając powyżej dziesięciu pracowników powinieneś  utworzyć profesjonalną służbę BHP. Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy, którzy slużąc swoją wiedzą i doświadczeniem zadbają o prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa  przedsiębiorstwie.

Outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony przez naszych specjalistów stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik.

W ramach naszej opieki oferujemy Państwu:

 • profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe  pracowników,

 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,

 • opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych,

 • udział w dochodzeniach powypadkowych,

 • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp i ppoż,

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepis

 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp

 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dzięki współpracy z naszymi partnerami oferujemy pomoc w realizacji badań profilaktycznych pracowników oraz pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (prowadzone przez akredytowane laboratorium higieny pracy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Usługi mogą mieć charakter stałego serwisu, działań o charakterze okresowym lub jednorazowym – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

Dokumentacja wypadkowa

Wypadek przy pracy, jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z pracą.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zaraz po udzieleniu pierwszej pomocy i zabezpieczaniu miejsca wypadku jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W tym celu pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład którego winien wejść pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w wymaganym składzie, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Obowiązki zespołu powypadkowego to w szczególności:

 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzęń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

 • sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku (jeżeli jest to konieczne),

 • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala),

 • zebranie informacji dotyczącej wypadku od świadków wypadku,

 • zasięgnięcie opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami (w razie potrzeby),

 • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,

 • dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku,

 • określenie wniosków i środków profilaktycznych.

 • Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy. Powinien on być sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku według wzoru określonego przepisami prawa.

Instrukcje BHP

Informacja stanowi ważny element bezpieczenstwa każdej firmy. Każdy pracodawca, dla którego zdrowie i bezpieczeństwo pracowników nie jest obojętne, powinien przekazywać informacje o zagrożeniach  w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem tzw. Instrukcji Stanowiskowych BHP.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Pracodawca powinen udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i  higieny pracy dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

 • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawco pamiętaj!
Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP,
a ich brak może skutkować karą do 5000 zł.

Pomiary środowiskowe

Ośrodek Doradczo - Szkoleniowy Noctua proponuje Państwu  usługi z zakresu pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych na stanowiskach pracy.  Wszystkie badania wykonywane są przy współpracy  z laboratoriami posiadającymi Akredytację PCA.

Na zlecenia klientów wykonujemy szereg różnych badań m.in.:

 • czynników fizycznych:

  • hałas,

  • oświetlenie,

  • temperaturę otoczenia,

  • ruch i wilgotność powietrza,

  • drgania i wstrząsy,

  • promieniowanie jonizujące i elekromagnetyczne (fale radiowe i radarowe),

  • pyły;

 • czynników chemicznych:

  • gazy,

  • rozpuszczalniki przemysłowe,

  • materiały pędne,

  • smary,

  • polimery syntetyczne.

Usługi te wykonujemy na  indywidualne zlecenia klientów.

Kosztorys wykonania wszystkich pomiarów i badań jest ustalany i dostosowywany dla indywidualnych potrzeb Klienta.

Obsługa BHP

W ramach naszych usług oferujemy między innymi:

 • profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe  pracowników,

 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,

 • opracowywanie wymaganych instrukcji ogólnych i stanowiskowych,

 • zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz prowadzenie dalszej korespondencji wynikającej z kontroli tych organów,

 • udział w dochodzeniach powypadkowych – pomoc w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków, dokonywnie  oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, pomoc w tworzeniu protokołów powypadkowych oraz karty statystycznej GUS,

 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp m.in.: rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych, rejestr prac wzbronionych młodocianym, rejest prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby,

 • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp i ppoż – sprawdzanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych  stanowiskach pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych,

 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • opracowanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej – tworzenie instrukcji pożarowych, planów ewakuacji, wyposażenie zakładów pracy w:

 • instrukcje przeciwpożarowe,

 • wykazy telefonów alarmowych,

 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,

 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż,

 • pożarnicze tablice informacyjne,

 • podręczny sprzęt gaśniczy.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest podstawowym i niezbędnym dokumentem określającym zagrożenia na stanowisku pracy. Jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Służy do tego, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe i niebezpieczne warunki ograniczyć lub wyeliminować.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka zawodowego oraz poinformować pracowników o istnijącym ryzyku przed dopuszczeniem ich do pracy na wyznaczonym stanowisku.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić dla każdego nowo utworzonego stanowiska pracy oraz dokonywać aktualizacji w przypadku wprowadzenia zmiany technologicznej lub organizacyjnej w procesie pracy.

Nasi spejaliści sporządzą dla Państwa całościową, w pełni profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego. Pomogą w doborze odpowiednich środków ochronnych, pozwalających na zmniejszenie prawdopodobiewństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia, a co za tym idzie zwiększeniu bezpieczeństwa Państwa pracowników.

PPOŻ

Właściciel, zarządca lub użytkownik (np. pracodawca) budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i są zobowiązani:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

W ramach opieki nad Państwa przedsiębiorstwem nasi Inspektorzy ppoż wykonają dla Państwa:

 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,

 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

  • instrukcje przeciwpożarowe

  • wykazy telefonów alarmowych,

  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,

  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż,

  • pożarnicze tablice informacyjne,

  • podręczny sprzęt gaśniczy;

 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.

bottom of page