top of page

REGULAMIN USŁUG

Regulamin sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych online

§1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych online w ramach oferty dostępnej na https://www.noctua-bhp.pl/.

§ 2. DEFINICJE Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych online.

2. Usługodawca – właściciel i administrator domeny noctua-bhp.pl – Noctua Justyna Gińko, ul. Łowiecka 5/3, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732.

3. Serwis – strona www znajdująca się pod adresem https://www.noctua-bhp.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu) umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów, usług i szkoleń.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.

5. Usługobiorca - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie https://www.noctua-bhp.pl

6. Usługa - sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne szkolenia online, których zakup dostępny jest w serwisie https://www.noctua-bhp.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą. DANE REJESTRACYJNE FIRMY Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska,  Sąd Rejonowy dla Rudy Śląskiej w Gliwicach (VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice )NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732.

ADRES DO KORESPONDENCJI: Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska,

tel. : +48731720907

email: noctua.bhp@gmail.com 

strona: www.noctua-bhp.pl

8. Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Noctua Justyna Gińko z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 3. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie, Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.

5. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).

6. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług na https://www.noctua-bhp.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

7. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie.

8. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zarezerwuj” a następnie "zapłać teraz" na stronie Serwisu. 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Oświadczam, że DANE REJESTRACYJNE FIRMY Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska,  Sąd Rejonowy dla Rudy Śląskiej w Gliwicach (VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice )NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732. tel. : +48731720907 email: noctua.bhp@gmail.com , strona: www.noctua-bhp.pl zapoznałem się i akceptuję regulamin”.

3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego system płatności online realizowanego przez PayU oraz Przelewy 24 .

4. Po otrzymaniu płatności Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail specjalnie dedykowany plik, umożliwiający zapoznanie się z zamówioną Usługą na urządzenia typu komputer, laptop, tablet, smartfon. Oraz wysłania na wskazany przez odbiorcę adres e-mail linku do testu on - line, który należy wykonać po zapoznaniu się z przesłanym materiałem otrzymanym z serwisu NOCTUA.BHP

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. 2. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 6. REKLAMACJE

1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: noctua.bhp@gmail.com z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Usługodawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży. DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska,  Sąd Rejonowy dla Rudy Śląskiej w Gliwicach (VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice) NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732.

tel. : +48731720907 email: noctua.bhp@gmail.com , strona: www.noctua-bhp.pl

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorcy w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Usługodawcą i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska lub pocztą elektroniczną: noctua.bhp@gmail,com

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę jest wyłączone w przypadku:

a)zalogowania się do serwisu szkoleniowego teams, zoom itp. za pomocą, którego będzie prowadzone w określonym czasie szkolenie on-line. 

b) Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

c) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru - wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez sposobu dostarczenia przesyłki - innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

5. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. DANE REJESTRACYJNE FIRMY Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732. tel. : +48731720907 email: noctua.bhp@gmail.com , strona: www.noctua-bhp.pl ADRES DO KORESPONDENCJI: Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska

7. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Usługobiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Usługowca odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Usługobiorcy.

11. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć zwracany towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

12. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Usługobiorca, chyba że strony wspólnie ustalą inną możliwość.

13. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).

2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub DANE REJESTRACYJNE FIRMY Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732. tel. : +48731720907 email: noctua.bhp@gmail.com , strona: www.noctua-bhp.pl ADRES DO KORESPONDENCJI: Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

5. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego.

6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Operatora w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

7. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

8. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki te mają za zadanie identyfikację Użytkownika. Pliki te wysyłane są na dysk komputera Użytkownika i są tam zapisywane.

9. Pliki typu cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika, utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu , tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania wyglądu Serwisu oraz w innych celach marketingowych.

10. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu. DANE REJESTRACYJNE FIRMY Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732. tel. : +48731720907 email: noctua.bhp@gmail.com , strona: www.noctua-bhp.pl ADRES DO KORESPONDENCJI: Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląskal

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin obowiązuje od 15.05.2021 roku. DANE REJESTRACYJNE FIRMY DANE REJESTRACYJNE FIRMY Noctua Justyna Gińko ul Łowiecka 5/3 41-707 Ruda Śląska NIP: 641-236-44-47, REGON: 241049732. tel. : +48731720907 email: noctua.bhp@gmail.com , strona: www.noctua-bhp.pl 

bottom of page