top of page

PIERWSZA POMOC

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (w obecnym brzmieniu – środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników);

  • wyznaczyć pracowników do:

    • udzielania pierwszej pomocy,

    • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (w obecnym brzmieniu – wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej).

W świetle Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z art. 4

„Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”

W ramach  prowadzonych przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy Empirion Group  szkoleń  z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oferujemy Państwu również profesjonalne szkolenia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

bottom of page