top of page

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Właściciel, zarządca lub użytkownik (np. pracodawca) budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i są zobowiązani:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

W ramach opieki nad Państwa przedsiębiorstwem nasi Inspektorzy ppoż wykonają dla Państwa:

 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,

 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

  • instrukcje przeciwpożarowe

  • wykazy telefonów alarmowych,

  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,

  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż,

  • pożarnicze tablice informacyjne,

  • podręczny sprzęt gaśniczy;

 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.

bottom of page